کمیته تخصصی فنی انجمن پینت بال جمهوری اسلامی ایران

مشاوره و تهیه و تدوین و به روز رسانی و نظارت فنی و تخصصی بر تمامی امور مربوط به ورزش پینت بال در کشور؛

1- مشاوره های تخصصی و فنی در خصوص امور ورزش پینت بال.

2- تهیه وتدوین و به روز رسانی دستورالعمل های تخصصی فنی؛ 

- دستورالعمل های اجرایی ورزش پینت بال.
- دستورالعمل های مربوط به قوانین و مقررات ورزش پینت بال.
- دستورالعمل های مربوط به ایمنی و استاندارد بین المللی و تصویب آن در سازمان ملی استاندارد.

- بررسی استاندارهای لازم برای برگزاری مسابقات در محل های تایید شده و رعایت نکات ایمنی مربوط به سازماندهی و اجرای برگزاری مسابقات از نظر امکانات فنی و تجهیزات زمین.
- دستورالعمل تاسیس و راه اندازی باشگاه پینت بال و تصویب آن در کمیسیون اصلی ماده 5 وزارت ورزش و جوانان از طریق انجمن پینت بال و فدراسیون ورزش های همگانی.


3- برگزاری تمامی کمیسیون های تخصصی فنی در خصوص ورزش پینت بال در کشور از قبیل ؛
- برگزاری کمیسیون تخصصی انتخاب بازکنان تیم ملی پینت بال.

- برگزاری کمیسیون تخصصی اعزام بازیکنان تیم های پینت بال به مسابقات برون مرزی.

4- بررسی و تایید صلاحیت تخصصی فنی در موارد؛ 
- بررسی صلاحیت تخصصی فنی داوطلبین پیشنهادی پست ریاست کمیته پینت بال استان های سراسر کشور.
- بررسی صلاحیت تخصصی فنی داوطلبین پیشنهادی پست ریاست کمیته های تخصصی انجمن پینت بال جمهوری اسلامی ایران.

5- پیگیری و انجام کلیه امور فنی تخصصی محوله از سوی ریاست انجمن پینت بال جمهوری اسلامی ایران.

​شرح وظایف کمیته تخصصی فنی انجمن پینت بال جمهوری اسلامی ایران

  این مستند مجموعه قوانین پینت بال برای سال 1393 میباشد. این مجموعه شامل دستاوردهای انجمن، ساختار سازمانی انجمن، کمیته های تخصصی انجمن، قوانین لیگ، قوانین مرتبط با باشگاه ها، تیم ها و بازیکنان می باشد. کلیه تغییرات در وب سایت انجمن www.anjomanpaintball.com در دسترس خواهد بود. تلفن انجمن: 
 
 
 
همه حقوق محفوظ است. هرگونه تقلید و استفاده از این اثر به هر شکل بدون اجازه کتبی انجمن پینت بال ممنوع است.

 
 
 
 
 
دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال
 
 
دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال به تجویز ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه و ورزشگاه
توسط مردم با نظارت دولت و آئین نامه اجرایی به شرح ذیل تدوین گردید.
 
  
تعاریف و فرایند ثبت باشگاه، استانداردهای ملزومات، واردات و مسابقات.
 
مقدمه : در این سند تعریف اصلی باشگاه دار ورزش پینت بال با توجه به تخصصی بودن آن و اهمیت رعایت نکات ایمنی و امنیتی در این ورزش بیان میگردد. همچنین شرایط ثبت رسمی باشگاه و دریافت گواهی فعالیت و استاندارهای واردات تجهیزات برای گمرکات کشور نیز به تفصیل آمده است. در ادامه استانداردها و الزامات باشگاهها و یا نهادهای برگزار کننده مسابقات ذکر گردیده است
 
ماده )3( شرایط عمومی:
 
 
صدور مجوز تأسیس باشگاههای ورزشی پینت بال مستلزم رعایت مفاد قانون مذکور و دستور العمل ها و مصوبات ابلاغی از سوی
کمیسیون اصلی ماده 5 وزارت ورزش و جوانان می باشد.
 
 
ماده )2( اهداف و اهمیت وظایف تدوین دستور العمل
 
 
با توجه به اینکه در این ورزش از تفنگهای پینتبال که سرعت پرتاب گلوله آن 01 متر در ثانیه میباشد استفاده میشود، رعایت نکات ایمنی از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین استفاده از تفنگهای فوق، جنبههای امنیتی نیز دارد. رعایت استانداردهای منتشر شده از سوی انجمن که در سایتwww.anjomanpaintball.com همواره بروز میگردد برای باشگاهها الزامی میباشد. نکات ایمنی، به دو بخش کلی تقسیم میگردد:
 
3-3ایمنی محیطی
 
در بخش ایمنی محیطی رعایت استانداردهای ساخت باشگاه از مهمترین مسایلی است که میبایست باشگاههای سراسر کشور در ابتدای احداث باشگاه و در طول بهرهبرداری رعایت نمایند. باشگاههایی که این قوانین را رعایت ننمایند میبایست تا رفع
عیب از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید.
 
3-3ایمنی بازیکن
 
در بخش ایمنی بازیکن، باشگاهها موظف هستند افرادی را جهت دریافت مجوز فنی پینتبال معرفی نمایند. این افراد
میبایست آشنایی کامل با مجموعه قوانین پینتبال، را داشته باشند. این افراد میبایست با گذراندن دوره تخصصی شامل:
-3 آشنایی با قوانین و مقررات -3 روشهای نگهداری، تعمیرات با رعایت نکات ایمنی
-1 کار با هوای فشار قوی 111( اتمسفر فشار) و نکات ایمنی آن -4 داوری و حضور در زمین بازی همراه با بازیکنان و اعمال نکات ایمنی
و با دریافت گواهی نامه فنی ضمانت اجرای صحیح قوانین را در زمان حضور بازیکنان در زمین بنمایند.
 
با توجه به اینکه عدم رعایت این قوانین میتواند آسیبهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد (تا کنون مواردی از این دست گزارش شده است) و مورد اخیر میتواند به وجهه پینتبال در کل کشور آسیب برساند، لذا میبایست از فعالیت باشگاهها و افرادی که این موارد را رعایت
نمینمایند جلوگیری به عمل آید.
 
 
ماده )1( استانداردهای باشگاه
 
 
انواع باشگاه
 
جدول پیوست 3 مبانی استاندارد انواع باشگاههای ورزشی پینت بال میباشد. رعایت ردیفهایی که با ستاره *یا )üü( مشخص
شدهاند برای صدور مجوز باشگاهها الزامیست.
 
 
 
ماده )4( استانداردهای زمین
 
 
زمینهای بازی رشته ورزشی پینتبال به سه بخش مسابقاتی، آموزشی و تفریحی تقسیم میگردند.
 
-3 4 باشگاههای مسابقاتی
 
زمین مسابقه باید زمینی صاف و هموار و نرم در یک منطقه بدون شیب باشد، تا میزان حوادث را کاهش داده و کامال به وسیله توری مورد تائید انجمن محصور گردد تا امنیت مسابقه را تضمین نماید. کف زمین مسابقاتی میبایست با پوشش چمن طبیعی یا مصنوعی
باشد.
 
ابعاد مفید و تعداد موانع موجود در زمین برای مسابقات به شرح زیر میباشد:
 
 
 


 
موانع به فاصله حداقل 3.9متر از خطوط اطراف زمین قرار میگیرد.
 
خطوط اطراف زمین بازی باید به گونه ای کشیده شود که به وضوح قابل دیدن بوده و حداقل 3.9متر با تور اطراف زمین فاصله داشته
باشد.
 
 
 
4-2 باشگاه های آموزشی
 
 
 
زمین آموزشی باید زمینی صاف و هموار و نرم در یک منطقه بدون شیب باشد، تا میزان حوادث را کاهش داده و کامال به وسیله توری
مورد تائید انجمن محصور گردد تا امنیت مسابقه را تضمین نماید.
 
ابعاد مفید و تعداد موانع موجود در زمین برای آموزش به شرح زیر میباشد:


 
 
موانع به فاصله حداقل 3.9متر از خطوط اطراف زمین قرار میگیرد.
 
خطوط اطراف زمین بازی باید به گونه ای کشیده شود که به وضوح قابل دیدن بوده و حداقل 3.9متر با تور اطراف زمین فاصله داشته
باشد.
 
 
 
 
4-1 باشگاههای تفریحی
 
زمینهای تفریحی میتوانند در ابعاد مختلف :R3(حداقل 611متر مفیدبرای زمین بازی) و بسته به نوع بازی انتخاب شود. این ابعاد
 
از یک زمین چند هکتاری جنگلی و کوهستانی تا یک ساختمان مخروبه میتواند باشد.
 
در عین حال به دلیل تنوع این نوع از زمینها استانداردهای ایمنی آن بسیار باالتر میباشد.
 
.3 رعایت استفاده از تجهیزات استاندارد .3  رعایت نکات ایمنی برای محل بازی و محلهای تردد آزاد بدون ماسک
 
رعایت استاندارد در موانع ساخته شده از نظر ایمنی (مانند عدم وجود اشیاء تیز و خطرناک و )....1
نصب جان پناه ها در محلهای پرتگاه و با ارتفاع.4
نصب نوار زرد اخطار برای تعیین حدود زمین در موارد جنگلی، کوهستانی و بیابانی (زمینهای غیر دائم).9
کف نرم برای زمینهای دائم و محصور.6
حداقل استاندارد برای باشگاههای تفریحی، درجه C میباشد.0
رعایت فاصله از مناطق مسکونی و درصورت لزوم مسقف نمودن محوطه بازی یا بستن دور آن به عهده باشگاه میباشد..2
 
 
 
 
ماده )5( شرایط صدورگواهی نامه فنی
 
 
 
 
 
به دلیل تخصصی بودن ورزش پینتبال و حفظ امنیت و سالمت بازیکنان و به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی باشگاهداران و استاندارد سازی باشگاهها در زمینه پینتبال و یکسان نمودن آموزش آنان، آئیننامه دریافت گواهینامه فنی به شرح زیر تدوین
میگردد:
 
5-3 تعریف باشگاه دار
 
به شخص حقیقی یا حقوقی اطالق میشود که به منظور گسترش ورزش پینتبال و تیم سازی اقدام به تأسیس باشگاه ورزشی مینماید و در این چهارچوب فعالیت ورزشی خود را آغاز و مدیر باشگاه دوره گواهینامه فنی را بر اساس مفاد این دستور العمل زیر نظر انجمن پینتبال با موفقیت گذرانده باشد و هدف آن تأسیس و مدیریت باشگاه در رشته پینتبال،ارتقاء سطح علمی و عملی باشگاهدار و
کارکنان باشگاه و هماهنگ و یکسان نمودن آموزش تئوری و عملی باشگاهداران در سراسر کشور می باشد.
 
تبصره )3( شرایط عمومی شرکت کنندگان برای ورزش پینت بال مطابق آئین نامه مربوطه فدراسیون می باشد.
 
 
 
 
ماده)6( دوره فنی باشگاهداری
 
 
الف: شرایط اختصاصی:
 
·  داشتن حداقل 31 سال سن.
·  موفقیت در آزمون فنی رشته پینتبال (زیر نظر انجمن پینت بال.)
ب: دروس دوره فنی:
 
دروس تئوری:
 
آشنایی با تاریخچه پینت بال و انواع آن، انجمن پینت بال، لیگهای بینالمللی
استانداردهای زمین تأسیسات و امکانات باشگاه تجهیزات الزم برای احداث باشگاه
روش های محاسبه طرح توجیهی اقتصادی
 
 
اداره اصلحه خانه و طریقه استفاده ایمنی از تجهیزات طریقه نگهداری و کار با کمپرسور و لوازم فشار قوی و رعایت نکات ایمنی
طریقه نگهداری وکار با کپسولهای هوا (یا )CO3 فشار قوی و رعایت نکات ایمنی درهنگام پرکردن واستفاده
نگهداری و تعمیرات تفنگها (مارکرها) نگهداری ماسکهای ایمنی و نظافت
·
·
·
·
·
امور فنی:
 
·
·
·
·
·
و غیر بادی
·  نگهداری موانع اعم از بادی (بانکرها)
امور اجرایی:
 
·  طریقه استفاده از سرعت سنج رومیزی و رادارهای دستی و تنظیم سرعت تفنگ
·  نحوه تحویل تفنگ و سایر تجهیزات به ورزشکاران
·  نحوه توضیح و توجیه بازیکنان قبل از ورود به زمین و الزام به نکات ایمنی
·  تذکردرزمین برای نکات ایمنی ورفتارورزشکاران، اقدامات در مواقع اضطراری و مسئولیت درقبال آن
·  نحوه توضیح بازی و قوانین آن به بازیکنان (با توجه به نوع زمین ورزشی باشگاه)
·  امور ادرای و نحوه برخورد پرسنل و مدیریت با ورزشکاران:
·  پذیرش
·  ثبتنام
·  مدیریت در حین بازی
·  اطالع رسانی صحیح به عموم و خصوصا به والدین نسبت به ورزش پینتبال و ایمن بودن آن و روشهای جذب کردن
ورزشکاران و عالقهمندان به این رشته با تبلیغات صحیح.
·  بیمه ورزشی
ماده)7( شرایط دریافت گواهینامه فنی
 
 
-0-3 حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری ارائه شده در دوره.
 
-0-3 کسب حداقل نمره 36 در دروس تئوری.
 
-0-1 مدت اعتبار گواهینامه فنی از زمان صدور به مدت 3 سال میباشد..
 
-0-4 برای تمدید، باشگاهدار موظف است در دوره بازآموزی شرکت نماید.
 
-0-9 تعداد نفرات شرکت کننده در دوره فنی حداقل 31 نفر تعیین میگردد.
 
-0-6 پر کردن و ارسال فرم الکترونیکی درخواست عضویت باشگاه ها در انجمن از طریق وب سایت www.paintball.ir
 
 
 
تبصره)2( دریافت و اخذ هر گونه وجهی برای صدور گواهینامه های فنی بر اساس ضوابط و بخشنامه های فدراسیون و با
تائید کمیسیون ماده پنج امور باشگا های وزارت خواهد بود.
 
 
 
قبل از اینکه باشگاه متقاضی اجازه فعالیت خود را دریافت کند حتماً برگه "تائیدیه بازرسی نهایی" از طرف
انجمن میبایست صادر شده باشد.
 
 
 
 
ماده )8( بازرسی
 
 
·  باشگاهها در هنگام تأسیس و تمدیدمجوز ساالنه مورد بازدید فنی انجمن پینت بال، صرفاً با هماهنگی و اعالم ادارات کل
 
ورزش و جوانان استانها قرار خواهند گرفت.
 
·  باشگاه ها به صورت تصادفی در هر زمان از سال و بدون اعالم قبلی مورد بازدید بازرسان رسمی انجمن صرفاً با هماهنگی و
 
اعالم به ادارات کل ورزش و جوانان استانها قرار می گیرند و باشگاه متخلف به اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه به
 
منظور هرگونه اقدام قانونی و مقتضی معرفی خواهد شد.
 
·  مرجع انتشار آخرین استاندارد های فنی در وب سایت رسمی انجمنwww.paintball.ir میباشد.
ماده )9( ضمانت اجرایی تخلفات باشگاه
 
 
در صورتیکه باشگاه به هر دلیل مورد بازرسی بازرسان رسمی انجمن قرار گیرد و قوانین و استانداردهای موررد نظر را رعایت نکرده باشد، مراتب به کمیسیون ماده پنج امور باشگاههای ادارات کل ورزش و جوانان استانها یا عند اللزوم وزارت مستند اعالم تا برابر
مقررات ماده )30(
 
آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ، ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت با باشگاه متخلف برخورد قانونی به عمل آید.
 
 
 
 
 
ماده )3.( استانداردهای ملزومات وارداتی
 
 
برای کلیه تفنگها (مارکر) و گلوله ها (توپ پینت بال) و تجهیزات وارداتی رشته ورزشی پینت بال تائیدیه استاندارد و ایمنی از انجمن پینت بال و فدراسیون زیربط می بایست اخذ گردد و این تائیدیه به گمرک کشور و حراست وزارت ورزش و جوانان اعالم شود و ورود
تفنگ و گلوله و تجهیزات تجهیزات فقط به درخواست شرکتهای معتبر دارای پروانه فعالیت در این زمینه از مراجع ذیصالح یا باشگاه-
های دارای پروانه رسمی از انجمن و پس از رعایت مفاد آیین نامه تدوین شده حاضر امکان پذیر میباشد.
 
 
 
 
 
 
تبصره)1(شرکتهای متقاضی ورود پینتبال برای گرفتن تاییدیه از انجمن موظفند یک جعبه نمونه از پینتبال مورد نظر
 
را به انجمن ارائه دهند تا در صورت لزوم پس از انجام مراحل واردات با پینتبال وارداتی مقایسه، تست و تایید گردد.
 
همچنین در مورد سایر موارد و تجهیزات یک نمونه به صورت امانی در اختیار انجمن قرار خواهد گرفت تا پس از انجام
 
مراحل تست و تایید، مجوز واردات صادر گردد.
ماده )33( مشخصات فنی
 
 
 
گلوله (توپ پینتبال)
 
 


 
 
 
 
 
-33-3 گلوله پینت بال تشکیل شده است از پوستهای ژالتینی و کروی شکل که درون آن از مواد پلی اتیلن گلیکول
 
PEG( Glycol: )Polyethylene دارویی و غیر سمی محلول در آب با رنگ های خوراکی مختلف پر شده است (استفاده
 
از رنگ قرمز بدلیل تشابه با رنگ خون ممنوع میباشد.)
 
-33-3 کالیبر (قطر) گلوله پینتبال 1/62 اینچ 30/1( میلیمتر) میباشد و این قطر بین 30 تا 32 میلیمتر مجاز میباشد.
 
-33-1 درصورتیکه دمای محیط از مبداء تا مقصد بیش از 39 درجه سانتیگراد باشد میبایست گلوله ها با کانتینر یخچال دار در
 
دمای 31 تا 39 درجه سانتیگراد حمل گردند.
 
-33-4 گواهی از مؤسسه استاندارد کشور برای گلولههای پینتبال الزامیست.
 
-33-9 بسته بندی توپ پینتبال در 4 کیسه 911 تایی درون جعبه 3111( عدد) صورت میگیرد و حمل آن معموال بصورت
 
پالتهایی با تعداد 311 یا 331 یا 361 جعبه میباشد. هر کانتینر 31 فوت 33 پالت و 41 فوت 31 پالت گنجایش دارد.
 
ماده )32( مشخصات فنی
 
 
تفنگ پینت بال)مارکر Marker (
 
تفنگ پینتبال معموال از 4 قطعه اصلی تشکیل میشود:
 
-33-3 بدنه :)Body( این قطعه میتواند رنگها و مدلهای متنوع داشته باشد. این تفنگها میتواند الکترونیکی یا مکانیکی

باشد.
-33-3 لوله :)Barrel( لوله میتواند طولهای مختلف داشته باشد.

 

-33-1مخزن تغذیه گلوله :)Hopper( این مخازن میتواند بصورت مکانیکی و یا الکترونیکی باشد که با باطری کار میکند.
 
مخزن هوای فشره:)Tank( مخزن هوا می تواند در حجمها و اندازهها و رنگهای متنوع باشد. ولی در هر صورت می-
-33-4
بایست استاندارد زیر را داشته باشد:


مخازن هوای سازندگان زیر دارای استاندارد الزم میباشند:
 
Pure Energy · Crossfire · Ninja · Worthington ·
Empire · Guerrilla · Stako ·
ماده )31( مشخصات فنی
ماسک (محافظ صورت )Mask
 
ماسک از 3 قطعه بدنه و لنز تشکیل شده است و میتواند در رنگها و مدلهای متنوع باشد.


 
استاندارد ASTM برای لنز الزامیست.
سازندگان زیر دارای استاندارد ماسک میباشند:
V-Force
Dye Proto Empire
JT
Sly Tippmann
-31-3
-31-3
·
·
·
·
·
·
·
 
ماده )34( ضمانت اجرایی تخلف در واردات
 
 
-34-3 در صورت عدم رعایت و تطابق کاالی وارداتی با استانداردهای انجمن مجوز ورود کاال برای گمرک صادر نخواهد شد.
 
-34-3 در صورتیکه به هر طریق مشخص شود که کاالی وارداتی با نمونه و استاندارد مطابقت ندارد، شرکت یا موسسه واردکننده
 
به مدت حداقل 3 سال از دریافت مجوز ورود کاال محروم خواهد شد و به صورت خودکار اولویت با سایر شرکتهای
 
واردکننده خواهد بود.
 
-34-1 در صورت ورود کاالی غیر استاندارد، کاالی وارد شده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و باشگاهها مجاز به استفاده از آن
 
نمیباشند و در صورت استفاده باشگاه از کاالهای غیر استاندارد، مطابق با تخلفات باشگاه برخورد خواهد شد.
 
 
 
تبصره )4( اعتراض و رسیدگی به تصمیمات مذکور در صالحیت کمیسیون ماده پنج استانی و جهت موضوع باستادی
 
خواهد بود.
ماده )35( استاندارد برگزاری مسابقات
 
 
-39-3 در صورتیکه مسابقات رسمی (در سطح باشگاهی، استانی، کشوری) برگزار گردد حتما میبایست ناظر رسمی انجمن
 
پینتبال در این مسابقات حضور داشته باشد و گزارشهای ناظر در زمینه مسایل ایمنی و امنیتی، نحوه برگزاری و رعایت
 
قوانین و استانداردها تنظیم و به فدراسیون اعالم میگردد.
 
-39-3 باشگاه یا مسئول برگزارکننده مسابقه موظف است برای برگزاری مسابقه از داوران رسمی مورد تایید انجمن استفاده
 
نماید.
 
-39-1 باشگاه یا مسئول برگزار کننده مسابقه موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری مسابقه جهت هماهنگی حضور ناظر و
 
داوران با انجمن مکاتبات الزم را بنماید.
 
ماده )36( کارت شناسایی تفنگ پینت بال(مارکر)
 
-36-3 کلیه باشگاههای کشور موظف به داشتن کارت شناسایی برای هر قبضه از تفنگهای (مارکر) خواهند بود.
 
-36-3 در صورت فروش تفنگ به صورت تکی یا به تعداد، حتما باید کارت شناسایی جدید به اسم خریدار توسط انجمن صادر
 
گردد.
 
-36-1 بازیکنانی که دارای تفنگهای شخصی هستند (چه در قالب تفریحی و چه در قالب مسابقاتی) باید با مراجعه به انجمن
 
پینتبال آنها را ثبت و کارت شناسایی دریافت کنند. چنانچه تفنگ دارای شماره سریال کارخانه نباشد روی بدنه آن شماره
 
کارت حک خواهد شد.
 
-36-4 کلیه کارتهای شناسایی تفنگهای پینتبال با حضور اصل تفنگ هر 1 سال توسط انجمن کنترل خواهد شد و در صورت
 
عدم مشکل کارت 1 ساله مجدد صادر خواهد شد.
 
-36-9 صدور کارت شناسایی برای تفنگها فقط از طریق انجمن صورت خواهد پذیرفت و باشگاهها و متقاضیان استفاده از
 
تفنگها در حضور نماینده انجمن صورت جلسه، برای شماره گذاری تفنگها انجام خواهند داد و در صورت لزوم تفنگ-
 
های مربوطه شماره گذاری شده و مطابق با صورتجلسه مذکور کارت شناسایی معتبر توسط انجمن صادر و در اختیار
 
صاحب تفنگ قرار خواهد گرفت.
 
به تصویب کمیسیون ماده پنچ ستادی امور
93/33/36
این دستور العمل در36 ماده و 4 تبصره در تاریخ
 
باشگاهها وزارت ورزش و جوانان رسیده است.
پیوست 3 – مبانی استاندارد انواع باشگاهها- مسابقاتی، آموزشی و تفریحی
 
 
 
تفریحیآموزشیمسابقاتیامکانات 
üüüسرویس بهداشتیرفاهی امکانات
   دوش
üüüرختکن
üüüالکر (کمد لوازم شخصی)
  üپارکینگ (در شهرها بزرگ و مناطق پر تردد)
üüüآب و برق و تلفن و سیستم گرمایش
üüüüüü*جعبه کمکهای اولیه کامل
  üجایگاه تماشاچی با صندلی
üüüدستگاه شستشو
üüüمیز و صندلی برای بازیکنانباشگاه ملزومات
 üüدمنده هوا (برای موانع بادی)
  üکمپرسور 4911با کپسول بزرگ فشار قوی
üü کمپرسور 1111با کپسول بزرگ فشار قوی
üüüüüü*کرونوگراف رو میزی
üüüکرونوگراف و سرعت سنج دستی
üüüابزار آالت و لوازم تعمیرات
  üایستگاه تغذیه هوا رومیزی
üü ایستگاه تغذیه هوا Scuba
  üسیستم روشنایی زمین برای شب
 üüموانع بادی استاندارد جهانی طبق جدول
استاندارد زمین مسابقاتی یا آموزشی
ü  موانع غیر بادی و طبیعی با رعایت نکات ایمنی
طبق جدول استاندارد زمین تفریحی
üüüابعاد زمین طبق جدول استاندارد زمین
üüüüüü*توری دور زمین مطابق استانداردهای زمین
üüüانبار گلوله با سیستم تهویه مناسب
  üاسکوربرد و ملزومات مرتبط مورد تایید انجمن

üüüüüü*ماسک استانداردفروشی و ای اجاره ملزومات
üüüüüü*تفنگ با کپسول هوا طبق استاندارد انجمن
üüüüüü*درپوش لوله
üü محافظ گردن
üü محافظ سینه
üü پوشش سر
üü دستکش
ü  شلوار و پیراهن یا لباس یکسره
üüüüüü*گلوله پینت بال طبق استاندارد انجمن
üüüüüü*عضویت درانجمنالزامات سایر
üüüüüü*بیمه حوادث
 üü *مربی رسمی پینت بال
üüüüüü*دو نفر داور رسمی یا مسئول فنی با لباس
مخصوص
 
 
 
 
عدم رعایت استانداردهای ایمنیمجوز کننده ابطال موارد
استفاده از تفنگهای بدون مجوز انجمن
عدم رعایت مسایل بهداشتی و نظافت لباس و محوطه بازی
استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات غیر استاندارد
عدم آموزش بازیکنان قبل از ورود به زمین در هر سانس
عدم نسب عالیم هشداردهنده برای گذاشتن ماسک و درپوش تفنگ
حضور بازیکن در زمین بازی بدون داور رسمی یا مسئول فنی
استفاده از گلولههای غیر استاندارد و یا فاسد
عدم نسب تابلو شکایات انجمن در محل دید مراجعین
استفاده از آرم انجمن و لیگ (در سربرگ، کارت، مهر، مدارک، اسناد و )...
پیوست 2 - استاندارد ملزومات تخصصی مورد نیاز باشگاهها - حداقل
 
 
تعدادتصویرنام
34تفنگ استاندارد پینتبال با کارت جواز انجمن
34کپسول هوا 1111 Psi استاندارد مورد تایید انجمن
34ماسک مخصوص پینتبال با تاییدیه انجمن
3
دستموانع بادییا موانع طبیعی طبق استاندارد
3
دستکمپرسور هوا 1111 Psi با رگوالتور و
3 عدد کپسول 91 لیتری
3کرونومتر دستی یا کرونومتر رومیزی
دور زمین Area 3xPit
مترمربع 
تور دور زمین مخصوص پینتبال مورد تایید انجمن
21 دست)XXL-XL-L-M-S( سایز 9 درلباس یکسره بازی
31 محافظ گردن و سینه
* تعداد بر اساس ظرفیت 2 بازیکن در هر بازی محاسبه گردیده.
* متراژ توری براساس زمین استاندارد )12x46( مسابقه + 3/9متر از هر طرف تا طوری محاسبه گردیده است.
مقدمه


انجمن پینت بال جمهوری اسالمی ایران در سال 1831 تاسیس و دارای فدراسیون جهانی )UPBF( میباشد. هدف انجمن رشد و توسعه ورزش پینت بال در تمامی استانها و تمامی ردههای سنی (از 11 سال به باال) در میان آقایان و بانوان میباشد. انجمن پینت بال ایران در سیستم جهانی پینتبال غرب آسیا )PALM( از اهمیت
ویژهای بر خوردار است.
از دستاوردهای این انجمن در طی 11 سال تالش:
 
راه اندازی پینت بال در بیش از 11 استان و بیش از 01 باشگاه در سراسر ایران.1
راه اندازی و سازمان دهی پینتبال در سازمانهای نظامی و دفاعی کشور.2
راه اندازی لیگ در سال 1831 در دو دسته (برتر و دسته )2.8
معرفی پینتبال به کمیته جهانی المپیک و فراهم آمدن حضور در مسابقات کیوشینگ تایوان در ماه
جوالی سال 2112 میالدی (تیر ماه )1833 و حضور تیم اول لیگ ایران به عنوان تیم ملی.0
کسب قهرمانی آسیا در 8 دوره 2112، 2111 و 2111 میالدی.5
حضور در جام جهانی به عنوان نماینده آسیا و کسب مقام 5 جهان در سال 2113 میالدی.2
شرکت در مسابقات جهانی PALM در جزیره کیش اسفند ماه 1831 و کسب مقام دوم جهان.1
داوری در مسابقات جهانی و لیگ اروپا از سال 2111 تا 2111 و مسابقات اقیانوسیه و آسیا، و
مسابقات شرق اروپا در ترکیه، و حضور در لیگ پینت بال امارات در شارجه به عنوان سر داور.3
کمک به برگزاری لیگ پینتبال امارات.2
برگزاری دورههای داوری با حضور مدرسین جهانی پینت بال.11

نمودار سازمانی


 


سازمان انجمن


 
کمیته اداری و مالی
ماده 3 - تعریف:
 
با هماهنگي و
انجمن را
جاري
امور
كه وظیفه
میگردد
اطالق
به تشكیالتي
مالي
اداري و
كمیته
بهبود
و در راستاي
ميباشد
انجمن
آن با رییس
و مسئولیت
دارد
ها بعهده
كمیته
دیگر
همكاري
بخشیدن و پشتیبانی فعالیتهاي انجمن انجام وظیفه مينمایند. پشتیبانی کلیه عملیات ستادی انجمن اعم
از مکاتبات، نگهداری پروندههای تیمها، باشگاهها و نتایج مسابقات و انجام سایر امور ذیل:
ماده 4 – اهداف و وظایف:
·  ایجاد هماهنگي با زیر مجموعههاي انجمن و ارتباط با سازمانها و نهادهاي دیگر
·  ایجاد هماهنگي در امور مالي (هزینه ها و در آمدهاي انجمن)
·  انجام كلیه مكاتبات با مراكز خارج از انجمن
·  نظارت بر حضور و غیاب كاركنان انجمن
·  نظارت بر نحوه فعالیت دیگر كمیته هاي انجمن
·  نظارت به كار دبیرخانه و بایگاني
·  جمع آوري عملكرد كمیته ها جهت ارائه به هیات رئیسه
·  نظارت بر قراردادهاي مربیان، داوران، ورزشكاران و عوامل اجرایي
·  ثبت و بایگاني احكام صادره براي مربیان، داوران، ورزشكاران و عوامل اجرایي
 
ماده -4 ارکان:
 
اداری و روابط عمومی
-3 اطالع رسانی به تیمها
-3 اطالع رسانی عمومی از طریق رسانهها
-1 دبیرخانه
 
مالی (هزینهها)
-1 هزینه برگزاري مسابقات داخلي و خارجي
-2 هزینه برگزاري كالسهاي آموزش (فنی - مربیگري - داوري) -8 هزینه پرداخت حق الزحمه داوران، مربیان و مدرسان -0 هزینه پرداخت حق الزحمه مربیان و مدرسان بین المللی
-5 هزینه هاي مربوط به حق الجلسه اعضاي كمیته هاي مختلف انجمن
هزینه هاي پرسنلي (فني، اداري و خدمات)-2
هزینه اجاره بهاء مکان برای استقرار دفتر انجمن و انشعابات آب و برق و تلفن و گاز-1
هزینه اعزام ورزشكاران، داوران، مربیان، نمایندگان فدراسیون به مسابقات بین المللي-3
هزینه اعزام مسئولین انجمن به مجامع بین المللي-2
هزینه امور فرهنگي، روابط عمومي، انتشارات و تبلیغات-11
هزینه اجاره بهاء اماكن ورزشي جهت استفاده در مسابقات-11
هزینه حق الزحمه مشاوره مدیریت و ساخت-12
هزینه كمكها، هدایا، جوائز، کاپها و مدالهای قهرمانان و پیشكسوتان-18
هزینه برگزاري سمینارها و مجامع عمومي انجمن-10
سایر هزینه هایي كه در جهت اهداف و وظایف انجمن مي باشد.-15
 
تبصره:1 نحوه پرداخت حق الزحمه داوران و مربیان برابر آئین نامهاي است كه از طرف انجمن
با هماهنگي فدراسیون تهیه و ابالغ مي گردد. تبصره :2 كلیه هزینه هاي ایاب و ذهاب مربیان، داوران و مدرسان و كادر اجرایي مسابقات به
عهده انجمن ميباشد . تبصره :8 رئیس انجمن مكلف است كمك هاي مالي مورد نیاز سال آتي انجمن را حداكثر تا پایان
شهریور هر سال با توجه به سیاستهاي بودجهاي تهیه و به فدراسیون ارائه نماید. تبصره :3 سال مالي انجمن منطبق با سال هجري- شمسي بوده و از فروردین هر سال شروع و
در اسفند ماه پایان مي یابد.
و امور
هزینهها
پرداخت
درآمد،
دریافت
زیر نظر مدیر مالی،
انجمن
خزانهدار
تبصره :2
تدارکات را به عهده دارد. تبصره :11 مدیر مالی انجمن، ثبت و نگهداري حسابها، حفظ اسناد و مدارك مالي و اوراق بهادار و نگهداري اموال انجمن را عهدهدار میباشد. مدیر مالی به عنوان عضو كمیته اداری و مالي
زیر نظر رئیس كمیته (رییس انجمن) انجام وظیفه مينماید. تبصره :11 كلیه امور مالي و معامالتي و بازرگاني فدراسیون مطابق آئین نامه مالي و معامالتي
فدراسیونها ميباشد.
کمیته درآمد
با توجه به اساسنامه انجمن منابع در آمدي انجمن بشرح ذیل میباشد:
 
-1 كمك هاي مالي فدراسیون
عواید حاصل از فروش بلیط و شركت تیمهاي ورزشي در مسابقات و برنامه هاي ورزشي .-2
-8 كمك هاي مالي اشخاص حقیقي و حقوقي ، شامل دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت ، مؤسسات غیر دولتي مراكز نظامي و انتظامي و شهرداریها ، اصناف بازاریان و سایر اقشار
مردم .
عواید حاصل از ساخت تولید و توزیع و فروش لوازم ورزشي-0
عواید حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به انجمن-5
عواید حاصل از دریافت حق عضویت ساالنه باشگاه ها و تیم هاي ورزشي و بازیکنان-2
عواید حاصل از دریافت وجه رسیدگي به شكایات-1
اخذ وام از مؤسسات اعتباري و سیستم بانكي كشور-3
عواید حاصل از انجام فعالیت هاي بازرگاني، تجاري و خدماتي (طبق آئین نامه مالي و
معامالتي فدراسیونها)-2
عواید حاصل از حقوق ورزشي مانند حق پخش تلویزیوني، رادیویي و ...-11
عواید حاصل از برگزاري كالسهاي آموزشي- فنی، مربیگري و داوري-11
عواید حاصل از ارائه و تمدید مجوز حمل تفنگ پینتبال و گواهینامهها و کارتهای-12
عضویت
عواید حاصل از تبلیغات و حامیان مالی به هنگام برگزاري مسابقات
عواید حاصل از فروش گلوله در مسابقات عواید حاصل از بازرسی باشگاهها
عواید حاصل از ارائه خدمات مدیریت (توجیه اقتصادی و )... و ساخت
-18
-10
-15
-12
(روشهای ساخت و )...
وظایف مسئول کمیته تحقق درآمدهای فوق میباشد.
کمیته مسابقات
فنی
-1 بررسی استانداردهای الزم برای برگزاری مسابقات در محلهای مورد تایید و رعایت نکات
ایمنی -4 سازمان دهی و اجرای برگزاری مسابقات از نظر امکانات فنی و تجهیزات زمین
 
 
جدول بندی لیگ و برنامه ریزی مسابقات
اجرای مسابقات تهیه گزارش نهایی نتایج مسابقات
اجرایی
-1
-2
-8
 
کمیته قوانین و انضباطی
-1 تعیین قوانین و استانداردهای مسابقات -2 تعیین آیین نامه های اجرایی و قوانین انضباطی انجمن -8 تعیین جرایم و اعمال آییننامهها و قوانین
-0 بررسی عملکرد تیمها و بازیکنان
 
کمیته داوری و آموزش
-1 آموزش و رشد و توسعه داوری -2 حضور در مسابقات و کمک به برگزاری
 
کمیته بازرسی
-1 بازرسی از باشگاهها از نظر رعایت استاندارها و نکات ایمنی
-2 گزارش از وضعیت باشگاهها به انجمن
 
 
 
 
سایت اینترنت انجمن www.anjomanpaintball.com سایت انجمن پینت بال با هدف اطالع رسانی به کلیه بدنه پینت بال کشور اعم از بازیکن، تیم، باشگاه و سایر نهادها و ارگانها طراحی گردیده و کلیه اخبار و اطالعات و آخرین قوانین و تغییرات آنها از طریق سایت
اعالم میگردد.
این سایت از ابتدای خرداد ماه سال 1833 عملیاتی شده است و تمام استانها و مسئولین آن در این سایت
جهت اطالع عموم معرفی میگردند. همچنین باشگاههای رسمی ثبت شده در انجمن و بازیکنان و تیمهای هر
باشگاه که مورد تایید انجمن هستند در این سایت معرفی میگردند. همچنین خاطیان انضباطی پس از تایید حکم کمیته انضباطی اعم از بازیکن، تیم، باشگاه با ذکر تخلف در این
سایت معرفی میشوند.
اطالعات این سایت با شفاف سازی مرجع اصلی ارجاع برای همگان خواهد بود.
 
 
 
 
سازمان این سایت عبارتست از:
-1 اخبار انجمن: آخرین اخبار، مصاحبه، دستاوردها و ... به همراه آرشیو خبری
.a معرفی انجمن .b نمودار سازمانی انجمن
.c شرح وظایف کمیتههای انجمن
 
قوانین و استانداردها: آخرین قوانین و استانداردها در این قسمت منتشر گردیده و برای عموم با فرمت PDF قابل دسترسی میباشد و این قوانین مرجع اصلی برای کلیه دستاندرکاران ورزش پینتبال
میباشد که توسط انجمن همیشه بروز میگردد-2
کمیتههای استانها: معرفی مسئولین کمیتهها برای عموم به منظور بر قراری ارتباط-8
لیگ پینت بال :)INPL( تقویم ورزشی لیگ، نتایج لیگ و هرگونه اطالعات مرتبط با لیگ-0
لیگ خاورمیانه :)PALM( تقویم ورزشی لیگ، نتایج لیگ و هرگونه اطالعات مرتبط با لیگ
خاورمیانه-5
باشگاههای کشور: معرفی باشگاه و تیمهای تحت پوشش باشگاه و مشخصات بازیکنان تیمها، درجه
بندی باشگاه-2
تقویم ورزشی: تقویم کل سال و فعالیتهای انجمن-1
ارتباط با ما: پست الکترونیک، تلفن، فکس، آدرس دفتر انجمن-3

 
 
INPL
لیگ 31
 

>مطابق قوانین 91 <INPL
 
 
قوانین


 
تیمها
ثبت نام سالیانه
-1 معرفی نامه از باشگاه (پیوست )1
-2 تکمیل فرم شناسنامه تیم (پیوست )2
-8 تکمیل فرمهای شناسنامه بازیکنان (پیوست )8
-0 ارائه فرم تفاهم نامه بین بازیکن و تیم (پیوست )0
-5 ارائه آرم تیم و عکسهای بازیکنان (با ذکر نام بازیکن و بشکل پاسپورتی) بصورت دیجیتال بر روی
 
CD
 
بازیکنان
ثبت نام سالیانه
-1 فتوکپی شناسنامه
-2 2 قطعه عکس 0 x 2 -8 واریز حق عضویت 251/111لاير
-0 دریافت کارت شناسایی بازیکنان (کارت عضویت لیگ به منزله عضویت انجمن نیز میباشد)
-5 ارائه بیمه ورزشی
 
 
در زمینه پینتبال و یکسان نمودن آموزش آنان در سطوح مختلف
 
بمنظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی داوران
داوران
 
داوری، آییننامه دورههای کوتاه مدت داوری به شرح زیر تدوین میگردد:
 
ماده-3 تعریف داور:
 
به فردی اطالق میشود که دوره داوری را بر اساس مفاد این آییننامه زیر نظر فدراسیون مربوطه یا
انجمن ورزشی با موفقیت گذرانده باشد.
 
ماده-3 اهداف:
 
-3-3 تربیت و تامین داوران رشته پینتبال.
 
-3-3 ارتقاء سطح علمی و عملی داوران.
 
-3-1 هماهنگ و یکسان نمودن آموزش تئوری و عملی داوران در سراسر کشور.
 
 
 
ماده-1 سطوح داوری:
 
بر اساس مفاد این آییننامه سطوح داوری در سطح کشور به ترتیب درجات 1،3،3 تعیین میگردد.
 
ماده-4 شرایط عمومی شرکت کنندگان:
 
-4-3 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور.
 
-4-3 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران.
 
-4-1 داشتن سالمت جسمی و روحی (با تایید پزشک معتمد.)
 
-4-4 داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت.
 
-4-9 عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 
-4-6 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای ذکور.
 
-4-0 داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه و موفقیت در آزمون مهارتی.
 
-4-2 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
اعضای تیمهای ملی و قهرمانان اول تا سوم کشوری در صورت گواهینامه پایان تحصیالت
تبصره:
 
راهنمایی با مد نظر قرار دادن سایر شرایط از بند 2 مستثنی میباشند.
 
 
 
 
ماده-9 دوره داوری:
 
الف: شرایط اختصاصی:
 
-  داشتن حداقل 31 سال سن.
-  موفقیت در آزمون مهارتی رشته پینتبال (زیر نظر فدراسیون یا انجمن ورزشی مربوطه.)
 
ب: دروس دوره داوری:
 
-  کار عملی (هر مسابقه یک امتیاز محاسبه میگردد:)
 
§  برای داوری درجه 8 حداقل 211 بازی رسمی در مدت حداکثر 2سال با تایید رییس کمیته
داوری (برای متقاضیان داوری درجه 8 شرکت به صورت کارآموزی در811 بازی رسمی
الزامیست)
§  برای داوری درجه 2 حداقل 1311 بازی رسمی در مدت حداکثر 8سال با تایید رییس کمیته
داوری
§  برای داوری درجه 1 حداقل 8211 بازی رسمی در مدت حداکثر 2سال با تایید رییس کمیته
داوری
تبصره: داوری در میادین بینالمللی با ضریب 2 محاسبه میگردد.
 
-  دروس تئوری:
§  برای داوری درجه :1
·  آشنایی با تاریخچه پینت بال و انواع آن، انجمن پینت بال، لیگهای بینالمللی
·  ایمنی
·  زمین بازی و ملزومات
·  عالیم داوری
·  نحوه استقرار در زمین
·  شروع بازی
·  توقف بازی
·  پایان بازی
·  عملیات کنترل
·  بازرسی قبل از بازی از تفنگهای پینت بال
·  سرعت سنجی در زمین
·  پرچمها
·  حمل کننده پرچم
·  آویختن پرچم
·  بررسی رنگ
·  اصابت
·  بازیکنان و اصابتها
·  اخراج بازیکن
·  جرایم
§  برای داوری درجه :3
·  انواع مسابقات و قوانین M0
·  کنترل تفنگ پینتبال و سرعت سنجی و انواع مدهای رمپ
·  قوانین مربوط به لباس، تبلیغات، تجهیزات ایمنی، سایر لوازم و لوازم ممنوعه
·  استانداردهای گلوله
·  تشدید جرایم
·  روشهای دسته بندی تیمها
·  ترکیب تیم
·  امتیاز، برگه امتیاز، باخت و حل وضعیت تساوی
§  برای داوری درجه :3
·  وظایف سر داوری
·  هدایت و رهبری گروه داوری
·  مدیریت داوری مسابقات
·  نحوه استقرار داوران
 
ماده-6 شرایط دریافت گواهینامه داوری:
 
-6-3 حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره.
 
-6-3 کسب حداقل نمره 33 در دروس تئوری و نمره 34 در دروس عملی.
 
-6-1 ارائه گواهی انجام کار مبنی بر همکاری با انجمن پینتبال به مدت حداقل 3 سال.
 
-6-4 مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت 1 سال میباشد.
 
-6-9 برای تمدید، داور موظف است به طور متوسط ساالنه 91 امتیاز و در مجموع سه سال 391 امتیاز
کسب نماید.
-6-6 تعداد نفرات شرکت کننده در کالس داوری درجه 1 حداقل 11 نفر تعیین میگردد.
 
 
 
 
-3 مدارک الزم برای شرکت در کالس توجیهی داوری
 
.1.1  تکمیل فرم درخواست شرکت در کالسهای توجیهی داوری (پیوست )2
تبصره: برای داوران فعال تکمیل فرم سابقه داوری (پیوست )1
چهار قطعه عکس 8X0
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه (از هر کدام 2 سری + پشت و روی کارت ملی)
فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) که توسط قوه قضائیه برابر اصل شده باشد.
گواهی عدم سوء پیشینه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای افراد ذکور
فیش وایزی به مبلغ 2/511/111 لاير برای هر نفر به حساب فدراسیون ورزشهای همگانی
.1.2
.1.8
.1.0
.1.5
.1.2
.1.1
به شماره 1115212212111 بانک ملی شعبه نمایشگاه
.1.3  پرداخت حق عضویت 251/111لاير و دریافت کارت داوری ساالنه لیگ
.1.2 ارائه بیمه ورزشی
 
-3 شرکت در دورههای بین المللی داوری
تکمیل فرم درخواست شرکت در کالسهای توجیهی بین المللی داوری
مدارک مورد نیاز:
.2.1
.2.2
توان صحبت انگلیسی بصورت روان با آزمون شفاهی توسط رییس داوری PALM
دو قطعه عکس 2X0 مدرک داوری درجه 2 داخلی و کارت عضویت ساالنه
هزینه دوره معادل 1/111/111 لاير برای شرکت در کالس توجیهی
.2.2.1
.2.2.2
.2.2.8
.2.2.0
-1 حضور در میادین ورزشی بین المللی جهت داوری با تایید رییس کمیته داوری PALM
-4 نحوه دریافت گواهینامه داوری بینالمللی .0.1 برای داوری درجه 8 حداقل 211 بازی رسمی بین المللی به تایید رییس داوری PALM و UPBF .0.2 برای داوری درجه 2 حداقل 1311 بازی رسمی بین المللی به تایید رییس داوری PALM و UPBF .0.8 برای داوری درجه 1 حداقل 8211 بازی رسمی بین المللی به تایید رییس داوری PALM و UPBF
.0.0 شرکت در آزمون پایان هر دوره با ارائه مدارک فوق الذکر
مربیان
بمنظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی مربیان در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی و یکسان نمودن آموزش آنان
در سطوح مختلف مربیگری، آییننامه دورههای کوتاه مدت مربیگری به شرح زیر تدوین میگردد:
 
ماده-3 تعریف مربی:
 
به فردی اطالق میشود که دوره مربیگری را بر اساس مفاد این آییننامه زیر نظر فدراسیون مربوطه یا
انجمن ورزشی با موفقیت گذرانده باشد.
 
ماده-3 اهداف:
 
-3-3 تربیت و تامین مربیان رشتههای مختلف ورزشی.
 
-3-3 ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان.
 
-3-1 هماهنگ و یکسان نمودن آموزش تئوری و عملی مربیان در سراسر کشور.
 
 
 
 
ماده-1 سطوح مربیگری:
 
بر اساس مفاد این آییننامه سطوح مربیگری در سطح کشور به ترتیب درجات 1،3،3 تعیین میگردد.
 
 
 
 
ماده-4 شرایط عمومی شرکت کنندگان:
 
-4-3 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور.
 
-4-3 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران.
 
-4-1 داشتن سالمت جسمی و روحی (با تایید پزشک معتمد.)
 
-4-4 داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت.
 
-4-9 عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 
-4-6 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای ذکور.
 
-4-0 داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه و موفقیت در آزمون مهارتی.
-4-2 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
 
تبصره: تعیین شرایط حضور شرکت کنندگان دورههای مربیگری جانبازان و معلولین و نابینایان بر عهده
فدراسیون (انجمن) ورزشی ذیربط میباشد.
 
اعضای تیمهای ملی و قهرمانان اول تا سوم کشوری در صورت گواهینامه پایان تحصیالت
تبصره:
 
راهنمایی با مد نظر قرار دادن سایر شرایط از بند 2 مستثنی میباشند.
 
 
 
 
ماده-9 دوره مربیگری درجه :1
 
الف: شرایط اختصاصی:
 
-  داشتن حداقل 31 سال سن.
-  موفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی(زیر نظر فدراسیون یا انجمن ورزشی مربوطه.)
 
ب: دروس دوره مربیگری درجه :1
 
-  دروس عملی :
 
متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 61 ساعت تعیین میگردد که از طریق فدراسیون یا انجمن ورزشی مربوطه سر فصل آن تعیین و به اجرا گذاشته
میشود.
 
-  دروس تئوری:
 
شامل آناتومی و فیزیولوژی عمومی، برنامهریزی و طراحی تمرین، نقش مربی)3(، رشد و تکامل
حرکتی)3(، مبانی آمادگی جسمانی، تغذیه ورزشی)3(، ایمنی در ورزش)3(، مبانی تربیت بدنی، روانشناسی ورزشی)3(، تجزیه و تحلیل مهارتها)3(، است و جمعاً 61 ساعت میباشد
جدول شماره 3 – دروس مربیگری درجه 1
 
ساعات آموزشدروس مورد نظرردیف
61دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه3
33آناتومی و فیزیولوژی عمومی3
4برنامهریزی و طراحی تمرین )3(1
6نقش مربی )3(4
6رشد و تکامل حرکتی )3(9
2مبانی آمادگی جسمانی6
4تغذیه ورزشی )3(0
4ایمنی در ورزش )3(2
4مبانی تربیت بدنی9
6روانشناسی ورزشی )3(31
4تجزیه و تحلیل مهارتها )3(33
331جمع ساعات
 
ماده-6 شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه :1
 
-6-3 حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره.
 
-6-3 کسب حداقل نمره 33 در دروس تئوری و نمره 34 در دروس عملی.
 
-6-1 ارائه گواهی انجام کار مبنی بر همکاری ورزشی یا انجمن مربوطه به مدت حداقل 6 ماه.
 
-6-4 مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت 1 سال میباشد.
 
-6-9 برای تمدید یا ارتقاء گواهینامه، مربی موظف است به طور متوسط ساالنه 39 امتیاز و در مجموع سه
سال 09 امتیاز بر اساس مفاد ماده 31 این آییننامه کسب نماید.
 
-6-6 گذراندن دروس تئوری برای افرادی که در کالسهای مربیگری درجه 1 در دو یا سه رشته ورزشی
شرکت میکنند برای یک بار کفایت میکند.
 
-6-0 کلیه فارغالتحصیالن کارشناسی و باالتر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با ارائه گواهی مدرک
فارغالتحصیلی از شرکت در کالس دروس تئوری مربیگری درجه 1 معاف میباشند.
-6-2 به قهرمانان تیمهای ملی در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آییننامه (اختصاصی، عمومی) با
تایید فدراسیون مربوطه گواهینامه مربیگری درجه 1 اعطاء میشود.
 
-6-9 تعداد نفرات شرکت کننده در کالس مربیگری درجه 1 حداقل 11 نفر تعیین میگردد.
 
-6-31 مربیان درجه 1 حداکثر در 1 رشته ورزشی میتوانند کارت مربیگری داشته باشند.
باشگاه داران – گواهینامه فنی
به دلیل تخصصی بودن ورزش پینتبال و حفظ امنیت و سالمت بازیکنان و بمنظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی باشگاهداران و استاندارد سازی باشگاهها در زمینه پینتبال و یکسان نمودن آموزش آنان، آییننامه دریافت
گواهینامه فنی به شرح زیر تدوین میگردد:
 
ماده-3 تعریف باشگاهدار:
 
به فردی اطالق میشود که به منظور گسترش ورزش پینتبال و سودآوری اقدام به تاسیس باشگاه ورزشی
 
را بر اساس مفاد این آییننامه زیر نظر فدراسیون مربوطه یا انجمن
گواهینامه فنی
مینماید و دوره
 
ورزشی با موفقیت گذرانده باشد.
 
ماده-3 اهداف:
 
-3-3 تاسیس باشگاه در رشته پینتبال.
 
-3-3 ارتقاء سطح علمی و عملی باشگاهدار و کارکنان باشگاه.
 
-3-1 هماهنگ و یکسان نمودن آموزش تئوری و عملی باشگاهداران در سراسر کشور.
 
 
 
ماده-1 شرایط عمومی شرکت کنندگان:
 
-1-3 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور.
 
-1-3 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران.
 
-1-1 داشتن سالمت جسمی و روحی (با تایید پزشک معتمد.)
 
-1-4 داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت.
 
-1-9 عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 
-1-6 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای ذکور.
 
-1-0 داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه و موفقیت در آزمون مهارتی.
 
-1-2 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه.
ماده-4 دوره فنی باشگاهداری:
 
الف: شرایط اختصاصی:
 
-  داشتن حداقل 31 سال سن.
-  موفقیت در آزمون فنی رشته پینتبال (زیر نظر فدراسیون یا انجمن ورزشی مربوطه.)
 
ب: دروس دوره فنی:
 
-  دروس تئوری:
§  آشنایی با تاریخچه پینت بال و انواع آن، انجمن پینت بال، لیگهای بینالمللی
§  استانداردهای زمین
§  تاسیسات و امکانات باشگاه
§  تجهیزات الزم برای احداث باشگاه
§  امور فنی:
·  اداره تفنگخانه و طریقه استفاده ایمنی از تجهیزات
·  نگهداری و کار با کمپرسور و لوازم فشار قوی و رعایت نکات ایمنی
·  نگهداری و کار با کپسولهای هوا (یا )CO3 فشار قوی و رعایت نکات ایمنی در هنگام
پرکردن و استفاده
·  نگهداری و تعمیرات تفنگها (مارکرها)
·  نگهداری ماسکهای ایمنی و نظافت
·  نگهداری موانع بادی (بانکرها)
§  امور اجرایی:
·  طریقه استفاده از سرعت سنج رومیزی و رادارهای دستی و تنظیم سرعت تفنگ
·  نحوه تحویل تفنگ و سایر تجهیزات به ورزشکاران
·  نحوه توضیح و توجیه بازیکنان قبل از ورود به زمین و الزام به نکات ایمنی
·  تذکر در زمین برای نکات ایمنی و رفتار ورزشکاران، اقدامات در مواقع اضطراری و
مسئولیت درقبال آن
·  نحوه توضیح بازی و قوانین آن به بازیکنان (با توجه به نوع زمین ورزشی باشگاه)
§  امور ادرای و نحوه برخورد پرسنل و مدیریت با ورزشکاران:
·  پذیرش
·  ثبتنام
·  مدیریت در حین بازی
·  اطالع رسانی صحیح به عموم و خصوصا به والدین نسبت به ورزش پینتبال و ایمن بودن
آن و روشهای جذب کردن ورزشکاران و عالقهمندان به این رشته با تبلیغات صحیح.
·  بیمه ورزشی
ماده-9 شرایط دریافت گواهینامه فنی:
 
-9-3 حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری ارائه شده در دوره.
 
-9-3 کسب حداقل نمره 33 در دروس تئوری.
 
-9-1 مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت 1 سال میباشد..
 
-6-4 برای تمدید، باشگاهدار موظف است در دوره بازآموزی شرکت نماید.
 
-6-9 تعداد نفرات شرکت کننده در دوره فنی حداقل 9 نفر تعیین میگردد.
 
 
 
 
-9 مدارک الزم برای شرکت در کالس فنی
 
تکمیل فرم درخواست شرکت در کالسهای فنی (پیوست )3
چهار قطعه عکس 8X0
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه (از هر کدام 2 سری + پشت و روی کارت ملی)
فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) که توسط قوه قضائیه برابر اصل شده باشد.
گواهی عدم سوء پیشینه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای افراد ذکور
.5.1
.5.2
.5.8
.5.0
.5.5
.5.2
لاير برای هر نفر به حساب فدراسیون ورزشهای
0/111/111
فیش وایزی به مبلغ
.5.1
همگانی به شماره 1115212212111 بانک ملی شعبه نمایشگاه
 
.9.2 ارائه بیمه ورزشی
 
 
 
 
 
 
 
 
باشگاهها
صدور مجوز تأسیس باشگاههای ورزشی پینت بال مستلزم رعایت مفاد قانون مذکور و دستور العمل ها و مصوبات ابالغی از
سوی کمیسیون ستادی ماده )5( وزارت ورزش و جوانان می باشد
ثبت باشگاه
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال – ماده >1
استانداردهای زمین
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال – ماده >0
زمینهای بازی رشته ورزشی پینتبال به سه بخش مسابقاتی، آموزشی و تفریحی تقسیم میگردند.
 
باشگاههای مسابقاتی
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال – ماده >0-1 زمین مسابقه باید زمینی صاف و هموار و نرم در یک منطقه بدون شیب باشد، تا میزان حوادث را کاهش داده و کامال به وسیله توری مورد تائید انجمن محصور گردد تا امنیت مسابقه را تضمین نماید. کف زمین مسابقاتی میبایست با پوشش
چمن طبیعی یا مصنوعی باشد.
 
ابعاد مفید و تعداد موانع موجود در زمین برای مسابقات به شرح زیر میباشد:


 
موانع به فاصله حداقل 3.9متر از خطوط اطراف زمین قرار میگیرد.
 
خطوط اطراف زمین بازی باید به گونه ای کشیده شود که به وضوح قابل دیدن بوده و حداقل 3.9متر با تور اطراف زمین
فاصله داشته باشد.
 
 
 
 
ماده >0-2
باشگاههای آموزشی
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال-
 
زمین آموزشی باید زمینی صاف و هموار و نرم در یک منطقه بدون شیب باشد، تا میزان حوادث را کاهش داده و کامال به
وسیله توری مورد تائید انجمن محصور گردد تا امنیت مسابقه را تضمین نماید.
 
ابعاد مفید و تعداد موانع موجود در زمین برای آموزش به شرح زیر میباشد:

موانع به فاصله حداقل 3.9متر از خطوط اطراف زمین قرار میگیرد.
 
خطوط اطراف زمین بازی باید به گونه ای کشیده شود که به وضوح قابل دیدن بوده و حداقل 3.9متر با تور اطراف زمین
فاصله داشته باشد.
 
باشگاههای تفریحی
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال - ماده >0-8
 
زمینهای تفریحی میتوانند در ابعاد مختلف :R3(حداقل 611متر مفیدبرای زمین بازی) و بسته به نوع بازی انتخاب شود.
 
این ابعاد از یک زمین چند هکتاری جنگلی و کوهستانی تا یک ساختمان مخروبه میتواند باشد.
 
در عین حال به دلیل تنوع این نوع از زمینها استانداردهای ایمنی آن بسیار باالتر میباشد.
 
.9  رعایت استفاده از تجهیزات استاندارد
.31 رعایت نکات ایمنی برای محل بازی و محلهای تردد آزاد بدون ماسک
.33 رعایت استاندارد در موانع ساخته شده از نظر ایمنی (مانند عدم وجود اشیاء تیز و خطرناک و )...
.33 نصب جان پناه ها در محلهای پرتگاه و با ارتفاع
.31 نصب نوار زرد اخطار برای تعیین حدود زمین در موارد جنگلی، کوهستانی و بیابانی (زمینهای غیر دائم)
.34 کف نرم برای زمینهای دائم و محصور .39 حداقل استاندارد برای باشگاههای تفریحی، درجه C میباشد
رعایت فاصله از مناطق مسکونی و درصورت لزوم مسقف نمودن محوطه بازی یا بستن دور آن به عهده باشگاه
میباشد.
.36
 
 
 
استاندارد ملزومات تخصصی مورد نیاز باشگاهها
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال – ماده >11
شرایط تهیه ملزومات
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال – ماده 11،
>18 ،12 
 
 
درجه بندی باشگاه
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال – ماده 8 - پیوست
>1
شرایط میزبانی لیگ
 
ارسال نامه درخواست برگزاری لیگ از سوی باشگاه یا هیئت پینتبال استان و تکمیل فرم پیوست 2
و ارسال آن به انجمن-3
فرمت مسابقات لیگ: بصورت iBall-3
استاندارد باشگاهها: درجه +B به باال-1
استاندارد کف زمین: چمن طبیعی یا مصنوعی-4
دارای 2 عدد فضای مخصوص آماده شدن تیمها Area( )Pit به ابعاد 2x2 در دو طرف عرضی زمین-9
دارای سیستم Scoeboard و Buzzer مخصوص مسابقات و مورد تایید انجمن-6
چادر مخصوص داوران-0
 
 
بدیهی است انجمن با در نظر گرفتن جمیع شرایط بهترین مکان
را برای لیگ سال آینده انتخاب خواهد نمود.
نمونه چیدمان یک زمین مسابقه و ابعاد آن


نمونه چیدمان زمین مسابقه، محوطه بازیکنان و چادر بازیکنان و محوطه پیت


بازرسی
<مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال – ماده >3
 


قراردادها


وجود یک نسخه از هرگونه قرارداد در دبیرخانه انجمن الزامیست. در غیر اینصورت انجمن هیچگونه
مسئولیتی در قبال داوری توافقات ندارد.
انواع قراردادها:
-1 قرارداد فی مابین باشگاهها و انجمن -2 قرارداد فی مابین تیمها و باشگاهها -8 تفاهم نامه فی مابین بازیکنان و تیمها
تیمها و باشگاهها مختار به تغییر در الگوی استاندارد، متناسب با شرایط خاص هستند.
 
 


 
 
 
کمیته های استانها


 
شرح وظایف
-1 ارائه طرح برای گسترش پینتبال در استان
-2 اطالع رسانی و گسترش ورزش پینتبال و کمک در امر تاسیس باشگاهها و ایجاد تیمها -8 هماهنگی و برگزاری همایش با حضور باشگاهها در استان مربوطه
-0 الزام به شرکت در سایر فعالیتها و همایشهای مربوط به فدراسیون همگانی استان برای گسترش
پینتبال و هماهنگی کامل با رییس هیئت همگانی استان.
-5 ارائه گزارش عملکرد ماهانه شامل :
.a تعداد باشگاهها و زمینهای جدید احداث شده و یا در دست احداث (فرم پیوست )3
.b تعداد تیمهای باشگاهی .c معرفی بازیکنان جدید به انجمن و ثبت نام آنها در انجمن طبق آمار
-2 ارائه گزارش ساالنه در گردهمایی ساالنه انجمن و با حضور فدراسیون شامل:
.a خالصه و جمع بندی فعالیتهای ماهانه که قبال به انجمن ارائه شده است. .b جمع کل باشگاهها موجود، تاسیس شده و در دست تاسیس
.c جمع کل تیمها .d جمع کل بازیکنان
-1 در صورت برگزاری لیگ در استان مربوطه
.a هماهنگی های الزم با فدراسیون همگانی، تربیت بدنی، اماکن، اورژانس و آتشنشانی و سایر سازمانها و ارگانهای مرتبط و باشگاه میزبان مورد تایید انجمن
.b هماهنگی با شبکه های تلویزیونی محلی و سراسری .c هماهنگی با سایر رسانهها و نشریات عمومی
.d ترغیب تیمهای محلی به حضور در لیگ بصورت آزاد یا بسته .e کنترل اولیه استانداردهای باشگاه و ارائه گزارش کتبی به انجمن .f هماهنگی لجستیک و اقامت کادر اجرایی و تیمهای غیر محلی
-3 در صورت تمایل باشگاه برای میزبانی لیگ
.a اعالم کتبی به هیئت همگانی استان .b بازدید مسئول کمیته پینتبال از باشگاه و کنترل استانداردها .c دعوت از مسئول کمیته فنی انجمن برای بازدید و تایید
.d حداکثر تا اسفند ماه سال قبل میبایست باشگاههای متقاضی درخواست خود را به انجمن
ارسال نمایند.
 
شرایط احراز
-1 آشنایی کامل با کلیه قوانین و استانداردها با تایید انجمن
-2 تایید صالحیت از سوی انجمن -8 حداقل فوق دیپلم یا سه سال تجربه
-4 انجام ندادن هیچگونه فعالیت تجاری در زمینه پینتبال
 
 


 
پیوست 3 – معرفی نامه تیم به انجمن از طریق باشگاه


 
معرفی نامه تیم به انجمن
 
 
.......................................... :باشگاه عضویت شماره
............................................ :باشگاه عضویت تاریخ
......................................... :درخواست تاریخ
 
 
بداین  وسیله  گواهی  میگردد  تیم  ..................................................  به  سرپرستی
عضو         باشگاه
......................................................................
.میباشد ..........................................................
لذا سرپرست تیم تقاضا دارد نسبت به ثبت نام تیم در لیگ اقدامات الزم را مبذول فرمایید و پس از ثبت و طی
مراحل قانونی نتیجه به این باشگاه اعالم فرمایید.
به پیوست فرم شناسنامه تیم و بازیکنان تقدیم میگردد.
 
 
 
 
 
مهر و امضاء
باشگاه
.............................................
 
 
فرم ثبت نام تیم (سال )1833
پیوست 4 – شناسنامه تیمآرم تیم
 
(بصورت CD هم ارائه شود)

 


 
 
 
 
 
 
ضمانت نامه حضور در لیگ الزامیست¨ برترمتقاضی شرکت در لیگ
ضمانت نامه حضور در لیگ الزامیست¨ دسته دو (نیمه بسته) 
 ¨ دسته دو آزاد 
 
 


 
اینجانب کلیه قوانین و مقررات انجمن را پذیرفتهام.
امضاء سرپرست:
پیوست -1 شناسنامه بازیکن


 


 
 
مشخصات بازیکن
نام خانوادگی:نام:
محل صدور:شماره شناسنامه:
محل تولد:تاریخ تولد:
محل صدور:نام پدر:
آدرس:
موبایل:تلفن:
پست الکترونیک:
 


¨ کاپیتان تیم

 
اینجانب کلیه مقررات و قوانین انجمن را پذیرفتهام.
 
نام و نام خانوادگی                    نام و نام خانوادگی
 
امضای سرپرست                    امضاء بازیکن
 
 
پیوست 2 – قرارداد بازیکن و تیم
در صورت تمایل به استفاده از این الگو آن را مجدداً تایپ نموده و تغییرات مورد نیاز در صورت وجود مانند حق السعی و  را به آن
اعمال نمایید و کلمه "نمونه" را از ابتدای آن حذف کنید. بند حل اختالف در صورت تمایل به داوری انجمن قابل حذف و تغییر نمیباشد.
نمونه قرارداد
سرپرستی      به                .........................................................................                تیم    مابین                نامه  تفاهم                این
........................................................... که در این تفاهم نامه تیم نامیده میشود و آقای/خانم
شناسنامه شماره دارای ........................................... فرزند ........................................................
ساکن      ........................................................        از             صادره             ......................................
......................................... به .....................................................................................................................................
شماره تلفن ................................................ که از این پس بازیکن نامیده میشود طبق شرایط زیر
منعقد میگردد.
-1 مدت:  مدت  این  تفاهم  ........................  ماه  است  که  شروع  آن  از  تاریخ
.میباشد ............................................ تاریخ آن پایان و ..............................................
-2 موضوع: انجام ورزش پینتبال و بازی برای تیم و انجام وظایف ورزشی، حضور در تمرینات و
مسابقات و سایر امور مرتبط محوله که از سوی مربی یا سرپرست تیم ابالغ میشود.
-8 این تفاهم پس از پایان مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن
نیز با توافق طرفین میتوان آن را فسخ نمود. تبصره: در صورتیکه بازیکن به خواهد به تیم دیگری انتقال یابد میبایست رضایتنامه از تیم قبلی را اخذ و یک نسخه از آن را در اختیار دبیرخانه انجمن قراردهد. نقل و انتقال بازیکن تابع قوانین لیگ
نیز میباشد.
-0 حل اختالف: اختالف ناشی از اجرای این قرارداد، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش، کمیته قوانین و انضباطی انجمن، به عنوان مرجع حل اختالف مذکور
میباشد و رای آن برای طرفین الزم االجرا است.
این قرارداد در ........ بند در تاریخ ................................. در 8 نسخه (برای بازیکن، تیم و انجمن) که هر سه نسخه آن دارای حکم واحد است تنظیم و مبادله گردید و نسخه سوم در دفتر انجمن ثبت و
بایگانی میشود.
امضاء سرپرست تیم                   امضاء بازیکن
 
 
پیوست -3 قرارداد فی مابین باشگاه و انجمن


قرارداد
 
 
این قرارداد فی مابین انجمن پینت بال جمهوری اسالمی ایران که از این پس به اختصار "انجمن" نامیده میشود و باشگاه ورزشی ............................................................ به نشانی دفتر مرکزی
..............................................................................
......................................................................................................................................... ورزشگاه       محل       نشانی        و                  .................................................                  تلفن        به            ........
.........................................................................................................................................      خانم/آقای       نمایندگی       به                ...............................................                تلفن           به     ..............................
صادره ............................. شناسنامه شماره به .......................................................................
از                 که از این پس به اختصار "باشگاه" نامیده میشود طبق مفاد و
شرایط زیر منعقد میگردد.
 
 
 
 
.1 مدت: این قرارداد از تاریخ امضای آن تا پایان اسفند ماه همان سال خورشیدی معتبر میباشد.
.2 موضوع: عضویت در انجمن
.8 حق عضویت: حق عضویت برای مدت قرارداد معادل 0/111/111لاير میباشد.
.0 وظایف باشگاه:
.0.1   باشگاه متعهد است حق عضویت را پرداخت و نسبت به تمدید آن در ابتدای هر سال با توافق
طرفین اقدام نماید.
.0.2   رعایت کلیه قوانین و آیین نامههای اجرایی انجمن که بصورت رسمی توسط انجمن انتشار و
ابالغ میشود.
.0.8   حضور نماینده رسمی باشگاه در جلسههای مخصوص باشگاهها که در انجمن برگزار
میگردد.
.0.0   اعالم هرگونه تغییرات کلی در باشگاه از قبیل اضافه شدن زمین جدید یا امکانات جدید، و یا
از بین رفتن برخی از امکانات باشگاه که در درجه بندی باشگاه موثر میباشد.
.0.5   معرفی کادر اجرایی، فنی و داوری به انجمن و اعالم هرگونه تغییرات در مدیریت و
کادراجرایی.
.0.2   اعالم کلیه دستورالعملها، اخبار، همایشها، دورههای آموزشی و سایر بیانینههای انجمن به
کادر اجرایی و تیمهای عضو باشگاه.
.0.1   کمک به تشکیل تیمها و معرفی آنان به انجمن
تخلف از سوی تیمها و یا بازیکنان به انجمن جهت ثبت در پرونده و در
گونه
اعالم هر
.0.3
صورت لزوم اقدام انضباطی.
رعایت مسایل ایمنی طبق آخرین جدول استاندارد انجمن.
اعالم نقطه نظرات و نکاتی که موجب پیشرفت انجمن میگردد.
.0.2
.0.11
برگزار نمایند. در این صورت رعایت کلیه نکات
باشگاه مختار هستند مسابقات داخلی را
.0.11
ایمنی و شئونات اسالمی به عهده باشگاه میباشد و انجمن هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد. در
صورت تمایل باشگاه میتواند با درخواست کتبی از امکانات انجمن با توافق در خصوص رسانهها،
داوری و ... استفاده نماید.
.0.12  انجام هرگونه همکاری با بازرس رسمی انجمن برای بازدید از باشگاه و کمک به تنظیم
گزارش.
.0.18   باشگاههایی که دارای کادر اجرایی و تیمهای بانوان و زمینهای خانوادگی هستند میبایست با
اماکن منطقه هماهنگی الزم را به عمل آورند و انجمن در این قبال مسئولیتی ندارد.
.0.10   شرایط میزبانی لیگ
در صورتیکه باشگاه بخواهد میزبانی لیگ را به عهده بگیرد:
.0.10.1   باشگاه متعهد است تا قبل از پایان هر سال درخواست کتبی خود را برای میزبانی
سال بعد به انجمن اعالم نماید.
.0.10.2   باشگاه متعهد است قوانین و استانداردهای انجمن مربوط به درجه بندی باشگاهها
(حداقل )B+ و استانداردهای زمین بازی و استانداردهای میزبانی لیگ را که توسط انجمن اعالم
گردیده و جزء الینفک این قرارداد است را رعایت نماید.
.0.10.8    باشگاه متعهد است طبق تقویم اعالم شده لیگ، یک هفته قبل از مسابقات طبق شرایط
استاندارد انجمن، زمین مسابقات را آماده و قابل بازدید نماینده انجمن نماید.
.0.10.0    باشگاه متعهد است نسبت به اطالع رسانی مسابقات و به خصوص هماهنگی با صدا
و سیمای استان زمینه پخش و اطالع رسانی عمومی را فراهم آورد. در این خصوص نامهها و
معرفی نامههای مورد نیاز توسط انجمن صادر میگردد.
.0.10.5   باشگاه متعهد است هماهنگیهای الزم جهت اسکان کادر اجرایی و داوران را به
عهده بگیرد.
.0.10.2   تغذیه کادر اجرایی و داوران در طول مسابقات به عهده باشگاه میباشد.
تبصره: تهیه آب و نوشیدنی برای داوران در طول مسابقات در زمین بازی به عهده باشگاه
میباشد.
برای پیشنهاد به
هماهنگی با هتلها و اقامتگاههای محلی با قیمت و کیفیت مناسب
.0.10.1
تیمها.
هماهنگی برای رفت و آمد به محل مسابقات برای تیمها و کادر اجرایی و داوران کسب هرگونه مجوز و هماهنگی الزم از سازمانها و ارگانها مانند اماکن، هیئت
.0.10.3
.0.10.2
همگانی استان، کمیته انجمن پینتبال و  برای برگزاری مسابقات و حضور نیروهای امدادی
و آتش نشانی و ...
.0.10.11   باشگاه متعهد است در محل مسابقات برق سه فاز برای سیستم کمپرسور هوا را در
اختیار داشته باشد، همچنین سیستم روشنایی مناسب برای بازی در شب و سیستم گرمایش در
صورت سردی هوا از تعهدات باشگاه است.
.0.10.11   هرگونه خسارت ناشی از عدم برگزاری مسابقات لیگ که به علت قصور باشگاه
باشد به عهده باشگاه است و باشگاه میبایست بالفاصله خسارت را به انجمن پرداخت نماید.
تبصره: آخرین بخشنامهها و قوانین و دستورالعملها و استانداردها از طریق وب سایت انجمن منتشر میگردد و عدم اطالع از آن نافی مسئولیت وظایف باشگاه نمیباشد و این موارد جزء الینفک این قرارداد
است.
 
 
.5 وظایف انجمن:
.5.1   درجه بندی ساالنه باشگاه با توجه به جدول استاندارد درجه بندی و اعالم آن در وب سایت
رسمی انجمن www.paintball.ir و تمامی اطالع رسانیهای عمومی.
برگزاری همایشهای آموزشی و ارتقاء سطح دانش کادراجرایی و داوری.
هماهنگی و مکاتبات مورد نیاز رسمی باشگاه و تیمها و بازیکنان تحت پوشش.
در اختیار دادن آخرین قوانین و دستورالعملها از طریق وب سایت انجمن. اعالم برنامه لیگ به باشگاه برای هماهنگی حضور تیمها
کمک به تیمها جهت اعزام به خارج از کشور و هماهنگی برای دریافت مجوز برون مرزی
.5.2
.5.8
.5.0
.5.5
.5.2
از سازمان تربیت بدنی و هماهنگی برای بازیکنان مشمول برای دریافت مجوز موقت خروج از
کشور
هماهنگی با باشگاهها برای تامین لوازم و تجهیزات و تهیه لوازم و گلوله های استاندارد تهیه طرح توجیهی و جانمایی برای باشگاههای در حال تاسیس با پرداخت حقالزحمه توافقی
.5.1
.5.3
توسط باشگاه.
از نظر آمادگی میزبانی لیگ و انتخاب آن برای میزبانی در صورت
بررسی باشگاه
.5.2
صالحدید و بررسی جمیع شرایط.
.2 عدم رعایت هریک از مفاد این قرارداد توسط باشگاه پس از یک نوبت اخطار کتبی با اخراج از انجمن و ذکر نام باشگاه در لیست سیاه و اعالم آن توسط وب سایت انجمن و در صورت لزوم سایر اقدامات قانونی
و انضباطی و اعمال جرایم است.
امضاء انجمن                     امضاء باشگاه
پیوست 6 – فرم درخواست شرکت در کالسهای توجیهی داوری


 
 
 
نام پدر:
نام خانوادگی:
نام:
 
 
 
 
شماره شناسنامه:
محل تولد:
تاریخ تولد:
 
 
 
 
کد ملی:            مدرک تحصیلی:
 
 
 
 
کد پستی:
وضعیت نضام وظیفه:
وضعیت تاهل:
 
 
 
 
آدرس و تلفن محل سکونت (شماره همراه:)
 
 
 
آدرس و تلفن محل کار:
 
 
 
 
بدینوسیله اینجانب ..................................................................... با علم به صحت مطالب فوق و آگاهی از کلیه مفاد
مجموعه قوانین پینتبال درخواست موافقت با شرکت اینجانب در کالس فوق را خواستارم و متعهد میگردم چنانچه هرگونه مغایرتی در مطالب فوق مشاهده گردید هیچگونه اعتراضی در خصوص بازپرداخت مبلغ واریزی و تصمیم
صادره از سوی فدراسیون ندارم.
 
محل امضاء و اثر انگشت
پیوست 7 – فرم سابقه داوری


 
 
 
 نام
 نام خانوادگی
 تاریخ تولد
 شماره ملی شماره شناسنامه
 تلفن همراه
 تلفن کار
 تلفن منزل
 شهر استان
 آدرس
 
 دین
 مدرک سالمت روحی و روانی
 مدرک عدم اعتیاد
 پایان خدمت یا معافیت
 امتیاز آزمون مهارتی
 مدرک تحصیلی
 
حضور در دورهها
امتیازتاریخ برگزاریمدرسعنوان
    
    
    
    
    
    
    
    

داوری داخلی
امتیازتوضیحاتتعداد بازیعنوان
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
. .جمع کل
 
داوری بینالمللی
امتیازتوضیحاتتعداد بازیعنوان
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
. .جمع کل

پیوست 8 – فرم درخواست شرکت در کالسهای فنی


 
 
 
نام پدر:
نام خانوادگی:
نام:
 
 
 
 
شماره شناسنامه:
محل تولد:
تاریخ تولد:
 
 
 
 
کد ملی:            مدرک تحصیلی:
 
 
 
 
کد پستی:
وضعیت نضام وظیفه:
وضعیت تاهل:
 
 
 
 
آدرس و تلفن محل سکونت (شماره همراه:)
 
 
 
آدرس و تلفن محل کار:
 
 
 
 
بدینوسیله اینجانب ..................................................................... با علم به صحت مطالب فوق و آگاهی از کلیه مفاد مجموعه قوانین پینتبال درخواست موافقت با شرکت اینجانب در کالس فوق را خواستارم و متعهد میگردم چنانچه هرگونه مغایرتی در مطالب فوق مشاهده گردید هیچگونه اعتراضی در خصوص بازپرداخت مبلغ واریزی و تصمیم
صادره از سوی فدراسیون ندارم.
 
محل امضاء و اثر انگشت
 
 
 
 
 
پیوست 3 – فرم درخواست میزبانی لیگ 1( صفحه)


فهرست امکاناتی که برگزارکننده در اختیار سازمان لیگ برای برگزاری قرار میدهد:
موجوداستانداردکنترل 
آدرس:                                   
فاصله تا تهران :     کیلومتر   فاصله تا فرودگاه:     کیلومتر
ابعاد دقیق زمین (به متر با 2 رقم اعشار:) طول      عرض      
فاصله تا توری (به متر با 2 رقم اعشار:)      
* در صورت مستطیل نبودن زمین نقشه دقیق ضمیمه شود.
* کروکی آدرس ضمیمه شود.-3  زمین به ابعاد 46X12 -3  3.9 متر حداقل فاصله تا توری مسابقه مستقیم امکانات
نوع: چمن طبیعی: o چمن مصنوعی o   درصد پوشش زمین:    %کف زمین چمن طبیعی یا چمن مصنوعی 
ارتفاع دقیق توری:     نصب با داربست موقت: o  نصب برروی ستون ثابت: oتوری به ارتفاع 6 متر 
تعداد موانع:         مانع دروازه: دارد o ندارد o
پیاده سازی دقیق طبق نقشه: میباشد o نمیباشد oموانع استاندارد انجمن 44+3 تکه 3( تکه Bunker Base – مانع دروازه) پیاده شده با نقشه استاندارد تهیه شده توسط
انجمن 
ابعاد دقیق منطقه پیت: طول      عرض      
کرونوگراف: دارد o ندارد o-3  3 عدد منطقه پیت Area( )Pit برای آماده شدن بازیکنان به ابعاد 9x9 در دو سمت محور طولی زمین
با ورودی محصور به زمین
-3  منطقه سرعت سنجی تفنگ به صورت محصور با کرونوگراف و میز کرونو و سطل جمعآوری رنگ و
لوله رنگ جمعکن با کف پوشیده به ازای هر پیت
-1  وجود تایمر مخصوص زمان مسابقه به ازای هر پیت -4 31 عدد صندلی و 1 عدد میز برای لوازم بازیکنان به
ازای هر پیت
-9  محل استقرار Spoter در محور طولی زمین به طول
32 متر از هر طرف محصور 
   ملزومات جمعآوری رنگ شامل لوله و سطل: دارد o ندارد o
   تایمر: دارد o ندارد o
تعداد صندلی:      تعداد میز:     
  
  
محل :Spoter دارد o ندارد o   محصور: میباشد o نمیباشد o
* درصورت اختالف در ابعاد و استاندارد منطقه پیت، نقشه دقیق ضمیمه شود.
ابعاد منطقه بازیکنان:        متر مربع
محصور: میباشد o نمیباشد o
مسئول حراست: دارد o ندارد o-3  محل مخصوص بازیکنان Area( )Players به ازای هر تیم 36 متر مربع (حداقل 31 تیم) به صورت
سرپوشیده -3  محصور با مسئول حراست 
تعداد صندلی:     تعدا میز:    
سطل یخ : دارد o ندارد o       محصور: میباشد o نمیباشد o
* در صورتی که محل داوران غیر از وسط محور طولی زمین است نقشه دقیق ضمیمه شود.محل خصوص داوران سرپوشیده و محصور با 33 صندلی و 3 عدد میز با ورودی در وسط محور طولی زمین با سطل یخ 
تعداد صندلی:     تعدا میز:    
محصور: میباشد o نمیباشد o   سیستم کنترل تایمر : دارد o ندارد o
سیستم صوتی : دارد o ندارد o   ملزومات اداری طبق استاندارد : دارد o ندارد o
* صورتی که محل هیئت برگزاری غیر از وسط محور طولی زمین است نقشه دقیق ضمیمه شود.محل مخصوص هیئت برگزاری سرپوشیده و محصور با 1 عدد صندلی و 3 عدد میز و رومیزی با سیستم صوتی و بلندگو با میز کنترل تایمر و تابلو تایمر نصب شده در وسط محور طولی زمین و ملزومات اداری الزم (مقوا/وایت
برد/3x3ماژیک/خط کش) 
کمپرسور هوا: دارد o ندارد o   قدرت کمپرسور:     PSI) (
تعداد کپسول هوای فشرده:     
تابلو برق: دارد o ندارد o
لوله فشار قوی برای ایستگاه تغذیه: دارد o ندارد o
ایستگاه تغذیه هوای رومیزی: دارد o ندارد oسیستم هوا شامل : .3  کمپرسور PSI 4911
.3  4 عدد کپسول هوا فشار قوی
.1  تابلو برق 1 فاز .4  لوله فشار قوی برای ایستگاه تغذیه تفنگ رومیزی .9  3 عدد ایستگاه تغذیه برای Area Pit 
تعداد افراد:    نام مسئول هماهنگی:           
آموزش دیده: میباشد o نمیباشد o
ملزومات طبق استاندارد: دارد o ندارد o
مجوز برای تهیه ملزومات هیئت اجرایی و داوران: دارد o ندارد o3+1 نفر 3( نفر هماهنگ کننده) نیروی آموزش دیده برای نظافت زمین، تنظیم باد موانع و تهیه ملزومات موردنیاز هیئت اجرایی و داوران و نظافت زمین بازی و محوطه اجرایی با ماسک و ملزومات نظافت شامل سطل وTدستی پالستیکی برای نظافت موانع و دمنده هوا برای تنظیم باد موانع وچکش
مخصوص برای سفت کردن میخ موانع در زمین 

موجوداستانداردکنترل 
نوع برق سه فاز هر فاز 61آمپر مجزا (مجموعا 3.. آمپر آزاد:)  دارد: o ندارد: o
تعداد برجک مخصوص استقرار دوربین:     
نحوه ساخت طبق استاندارد: داربست موقت: o  برجک ثابت: o  برجک متحرک: o
جایگاه مخصوص گزارشگر طبق استاندارد: دارد o ندارد o
ملزومات مورد نیاز: دارد o ندارد o.3  برق سه فاز هر فاز 61 آمپر مجزا برای واحد CNG
صدا و سیما (مجموعا 311 آمپر آزاد) .3  1 عدد برجک مخصوص برای استقرار دوربینهای تلویزیونی با ارتفاع کف حداقل 6 متر، مسقف و با
جانپناه در طول محور طولی زمین با پله به ارتفاع
استاندارد و جانپناه پله
.1  جایگاه مخصوص گزارشگر مسقف با 3 عدد میز و 3 عدد صندلی با دید مستقیم به زمین دور از
تماشاچیان
.4  شیشه شور و رول دستمال به ازای هر دوربین  
خدمات پزشکی مستقر: دارد o ندارد o     آمبوالنس: دارد o ندارد oخدمات پزشکی با آمبوالنس مستقر در کل مدت مسابقات 
سیستم روشنایی: دارد o ندارد o  تعداد المپ:     حداکثر لوکس:    نورپردازی مناسب زمین بازی برای بازی در شب 
تعداد صندلی مخصوص تماشاچیان:     نحوه استقرار: پله ای o  مسطح o
* صورتی که جایگاه تماشاچیان غیر از محور طولی زمین و در سمت مقابل جایگاه هیئت اجرایی و داوران
است نقشه دقیق ضمیمه شود.محل استقرار تماشاچیان در طول محور طولی زمین و در سمت مقابل جایگاه هیئت اجرایی و داوران با صندلی و
بصورت پلهای رفاهی و جنبی امکانات
دستشویی و سرویس بهداشتی: دارد o ندارد o
رستوران یا بوفه: دارد o ندارد o
سالن اجتماعات: دارد o ندارد o
پارکینگ: دارد o ندارد oامکانات رفاهی در محل مسابقه تا شعاع 311 متر شامل:
.3  دستشویی و سرویس بهداشتی
.3  رستوران یا بوفه .1  سالن اجتماعات برای جلسه داوران و سرپرستان و
مراسم قرعه کشی و اهدای جوایز
.4  پارکینگ 
شیشه پاک کن: دارد o ندارد o
دستمال کاغذی: دارد o ندارد o
شیشه آب: دارد o ندارد o
نوشیدنی انرژی زا: دارد o ندارد o
صبحانه: دارد o ندارد o
نهار: دارد o ندارد o
شام: دارد o ندارد oامکانات رفاهی ویژه داوران (حداقل 31+3 داور به ازای هر
زمین:) .3  شیشه پاک کن روزی یک شیشه cc911 .3  دستمال کاغذی رول به تعداد کافی
.1 شیشه آّب cc111 به ازای هر روز 311 شیشه حداقل .4 نوشیدنی انرژی زا یا با قند باال 31هر روز عدد حداقل .9 تغذیه 1 وعده در روز (صبحانه مقوی/نهار سبک/شام مقوی) با قاشق و چنگال فلزی و لیوان یک بار مصرف 
شیشه آب: دارد o ندارد o
نوشیدنی انرژی زا: دارد o ندارد o
صبحانه: دارد o ندارد o
نهار: دارد o ندارد o
شام: دارد o ندارد oامکانات رفاهی ویژه هیئت برگزاری: .3 شیشه آّب cc111 به ازای هر روز 31 شیشه حداقل .3 نوشیدنی انرژی زا یا با قند باال هر روز 6 عدد حداقل .1 تغذیه 1 وعده در روز (صبحانه مقوی/نهار مقوی/شام سبک) با قاشق و چنگال فلزی و لیوان یک بار مصرف 
تعداد افراد:     3 نفر مسئول نظافت محوطه، تماشاچیان و منطقه بازیکنان،
با سطل به تعداد کافی 
هزینه هتل: پرداخت میشود o پرداخت نمیشود o  درصد تخفیف:    %
هتل :   ستاره  نام هتل:                        
آدرس:                                  
 

تلفن :         
* کروکی هتل ضمیمه شود.
* در صورتیکه محل استقرار بجز هتل میباشد شرایط دقیق ضمیمه شود.اقامت کادر اجرایی و داوران .3  هتل حداقل 1 ستاره برای هر 3 نفر 3 اتاق در
کمترین فاصله ممکن تا محل مسابقات آمد و رفت و اقامت
هزینه رفت و آمد بین شهری: پرداخت میشود o پرداخت نمیشود o درصد تخفیف:   %
وسیله رفت و آمد بین شهری: هواپیما o قطار o اتوبوس o  سایر o     
هزینه رفت و آمد درون شهری: پرداخت میشود o پرداخت نمیشود o
وسیله رفت و آمد درون شهری: اتوبوس o تاکسی o اتومبیل در اختیار o سایر o    رفت و آمد کادر اجرایی .3  در صورت شهرستان بودن تامین وسیله رفت و آمد از
تهران
.3  رفت و آمد از محل اقامت تا زمین بازی 

موجوداستانداردکنترل 
هزینه هتل: پرداخت میشود o پرداخت نمیشود o  درصد تخفیف:    %
هتل 3 :   ستاره  نام هتل:                       
آدرس:                                  
 

تلفن :         
هتل 2 :   ستاره  نام هتل:                        
آدرس:                                   
 

تلفن :         
هتل 1 :   ستاره  نام هتل:                        
آدرس:                                   
 

تلفن :         
* کروکی هتل ها یا مهمانسراها ضمیمه شود.
* در صورتیکه محل استقرار بجز هتل میباشد شرایط دقیق ضمیمه شود.اقامت برای تیمها و بازیکنان .3  هتل یا مهمان سرا با حداقل 1 قیمت متفاوت در
فاصله مناسب تا محل مسابقات  
هزینه رفت و آمد بین شهری: پرداخت میشود o پرداخت نمیشود o درصد تخفیف:   %
وسیله رفت و آمد بین شهری: هواپیما o قطار o اتوبوس o  سایر o     
هزینه رفت و آمد درون شهری: پرداخت میشود o پرداخت نمیشود o
وسیله رفت و آمد درون شهری: اتوبوس o تاکسی o اتومبیل در اختیار o سایر o    رفت و آمد تیمها و بازیکنان .3  در صورت شهرستان بودن تامین وسیله رفت و آمد از
تهران
.3  رفت و آمد از محل اقامت تا زمین بازی 
o صدا و سیما نام شبکه:   ، نام شبکه:   ، نام شبکه:   ، نام شبکه:   
o نشریات و مجالت نام نشریه :        
o بنر و بیلبورد در سطح شهر تعداد :  
o بولتن و بروشور نمونه ضمیمه شود.
o اینترنت و پست الکترونیک تعداد:    اطالع رسانی مسابقات سایر
موارد فوق ضمانت: دارد o ندارد oضمانت حسن اجرای تعهدات .3  انعقاد قرارداد با انجمن
.3  تضمین حسن انجام کار 
اینجانب               به نمایندگی از طرف                    کلیه موارد مندرج در ستون "موجود" را گواهی مینمایم و با آگاهی از مطالب فوق، استانداردها و کلیه مفاد قوانین پینتبال از انجمن پینتبال ج.ا.ا. درخواست دارم تا میزبان لیگ پینتبال در سال     در دور
    باشم.
بدیهی است انتخاب محل برگزاری لیگ توسط انجمن پینتبال بنا بر اولویتهای آن انجمن معین میگردد و
در صورت رد درخواست، درخواست کننده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مهر و امضاء درخواست کننده
 
پیوست -31 گزارش ماهانه کمیته پینت بال استانها


 
گزارش ماهانه کمیته پینت بال استان به انجمن پینت بال کشور
.3  تعداد باشگاهها و زمینهای جدید احداث شده و یا در دست احداث در ماه جاری
 
شماره عضویت(T3-T3-R3) نوعآدرس باشگاهنام مالکتاریخ تاُسیسنام باشگاهردیف
      3
      3
      1
 
.3  تعداد تیمهای باشگاهی
 
*نوع تیم 1،3،3نام باشگاهتلفن همراه سرپرست تیمنام سرپرست تیمنام تیمردیف
     3
     3
     1
·  نوع تیم: =3 حرفه ای =3 آماتوری =1 سناریویی
.1 گزارش عملکرد ماهانه شامل:
 
گزارش کامل *نام باشگاه های حاضرتاریخ جلسهجلسه با باشگاه داران استانردیف
    3
    3
·  تمامی گزارش ها باید همراه با عکسهای دیجیتال بر روی لوح فشرده ارائه شود
 
گزارش کامل *مکان این همایش
و یا..تاریخ همایش و یا...نام همایش و یا گردهماییردیف
    3
    3
    1
·  تمامی گزارش ها باید همراه با عکسهای دیجیتال بر روی لوح فشرده ارائه شود
 
گزارش کامل*تعداد تیمتاًمین هزینهآقایان / بانواننوع مسابقاتتاریخ مسابقهنام مسابقات انجام شده توسط کمیتهردیف
       3
       3
       1
·  تمامی گزارش ها باید همراه با عکسهای دیجیتال بر روی لوح فشرده ارائه شود
 
ساعت و تاریخ پخشنام شبکهتاریخ برنامهبرنامه و یا مصاحبه تلویزیونیردیف
    3
    3
    1

 
گزارش کامل*نام شخص مالقات کنندهتاریخ جلسهمعرفی و جلسه با ارگانها و نهادهاردیف
    3
    3
    1
یادداشت


دستور العمل شرایط و ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی پینت بال​​​​​​​
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش