اعضای هیات رئیسه انجمن پینت کشور

عیسی ساوه شمشکی

رئیس انجمن پینت بال

 

عضو هیات رئیسه انجمن


 

داوود آذرنوش

عضو هیات رئیسه

عضو هیات رئیسه

عضو هیات رئیسه

عضو هیات رئیسه

 

 

عضو هیات رئیسه

نایب رئیس بانوان انجمن پینت بال

نیما زمردی 

عضو هیات رئیسه

دبیر انجمن پینت بال